Kvalitet og forbedring

Vedal sin visjon er å være best i Norge på utvikling, planlegging og gjennomføring av eiendoms- og byggeprosjekter. Kvalitet og forbedring har alltid vært avgjørende fagområder for Vedal. I vår nye strategi, Vedal 2025, har vi inkludert kvalitet og forbedring som et av seks strategiske satsningsområder. Vår ambisjon er å være bransjeledende innen kvalitetsstyring. Kvalitet skal gjennomsyre alt vi gjør, i alle ledd av virksomheten vår.

– For oss i Vedal betyr bransjeledende kvalitetsstyring flere ting. Både at vi har en godt utviklet virksomhetsstyring og internkontroll, men også at våre leveranser alltid skal leve opp til våre kunders, samarbeidspartneres, og sluttbrukeres forventninger, sier Frida Douglass Hylin, leder støttefunksjoner i Vedal

Roller, ansvar og rapporteringslinjer

For å styrke vårt arbeid med internkontroll og virksomhetsstyring i tråd med vår strategiske plan, har vi i løpet av 2022 jobbet med organisering av støtteressurser og tydeliggjøring av roller, ansvar og rapporteringslinjer. Dette betyr at vi har styrket avdeling for IT og digitalisering, vi har opprettet en sentral funksjon for ettermarked, og styrket oss innen kvalitets- og miljøfunksjonene. Sammen med selskapets HMS-ressurser har vi nå tettere samhandling, for å utnytte synergier og bidra til å støtte selskapene og prosjektene.

Et viktig element i vår virksomhetsstyring er vårt styringssystem. Dette inneholder alle våre styringsdokumenter, prosedyrer og maler. I løpet av 2022 har prosessene i styringssystemet blitt revidert for å sikre at de er i tråd med interne og eksterne lover og krav.

Våre leveranser skal alltid leve opp til våre kunders, samarbeidspartneres, og sluttbrukeres forventninger.

Frida Douglass HylinLeder støttefunksjoner i Vedal

Vi benytter oss av flere digitale verktøy, som eksempelvis Dalux, for å rapportere om prestasjon på kvalitet i prosjektgjennomføring og i ettermarkedsarbeidet. Dette gir oss verdifull informasjon om trender og prestasjonsutvikling, som vi kan bruke for å forbedre både styringssystemet og selve prosjektstyringen.

Kompetanseutvikling

Vedal er en kompetansebedrift og vår viktigste ressurs er menneskene i selskapet. Derfor har vi i løpet av 2022 jobbet aktivt med flere kompetansehevingstiltak. Her har vi blant annet hatt fokus på kvalitet, miljø, sikkerhet, styringssystemet vårt, og erfaring fra rapporteringssystemene våre.

ISO-sertifisert

Vedal er sertifisert i henhold til ISO 9001 og vi har forpliktet oss til å jobbe med kontinuerlig forbedring av vårt ledelsessystem for kvalitet. Ettermarked er en vesentlig del av forbedringsarbeidet til Vedal. Sammen med internrevisjoner, er læringspunkter fra ettermarked et viktig element i kompetanseheving og erfaringsoverføring på tvers av organisasjonen, og kontinuerlig forbedring av prosesser og styringssystem.

Interne og eksterne revisjoner er et viktig element i selskapets internkontrollarbeid, og gjennomføres i henhold til definert prosess. I 2022 har disse revisjonene, gitt oss verdifulle bidrag til videre arbeid med kvalitetsledelse, miljøledelse og sikkerhetsledelse.