Åpenhetsloven

Vedals visjon er å være best i Norge på utvikling, planlegging og gjennomføring av eiendoms- og byggeprosjekter. Derfor er vi opptatt av å holde en høy etisk standard. Dette betyr at vi skal ta ansvar for våre omgivelser, utøve vår virksomhet på en måte som er mest mulig skånsom for miljøet, som respekterer menneskerettighetene, og som motarbeider enhver form for korrupsjon.

Rent konkret innebærer dette følgende:

Vedal har i løpet av det siste året jobbet med aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i Åpenhetsloven og OECD’s veileder. Det første året har vi valgt å fokusere på leverandører av varer i vår leverandørkjede. Her har vi plukket ut grossister av tre varegrupper som leverer til flere av våre underentreprenører. Gjennom våre undersøkelser har vi ikke avdekket kritikkverdige forhold hos disse. For 2023 har vi plukket ut tre nye leverandørgrupper som vi ønsker å følge opp.

Gjennom årlige revisjoner av vårt styringssystem sørger vi for at våre dokumenter, deriblant kontrakter som brukes i forbindelse med innkjøp, holdes oppdaterte og ivaretar gjeldene lover samt krav til miljø og ansvarlighet i vår leverandørkjede.

Alle våre leverandører skal være medlemmer i Startbank. Vårt innkjøpsregister har vært linket opp til Startbank siden 2019. Alle som jobber på våre byggeplasser må være registret i HMSReg. I tillegg gjennomfører vi regelmessig påseplikt og vernerunder på alle våre byggeplasser På denne måten sørger vi for ansvarlighet i vår leverandørkjede.

For å sikre en høy etisk standard gjennomfører vi regelmessig dilemmatrening av alle våre ansatte gjennom ulike interne kompetansehevingsprogrammer. I disse programmene har vi også høy fokus på våre etiske verdier. Disse er viktige for oss. Verdiene våre er det vi strekker oss etter hver dag. De skal kjennetegne hvem vi er og det vi gjør.

For at vi skal kunne levere på vår visjon er det viktig at vi har kompetente og faglig dyktige medarbeidere som trives på jobb. Hos oss har vi et godt arbeidsmiljø og vi jobber aktivt for å opprettholde dette i det daglige. Blant annet har vi hatt fokus på mobbing og trakassering i dilemmatrening, vi har dette som tema i vårt arbeidsmiljøutvalg, vi har fokus på mangfold og likestilling i rekrutteringsprosessen vår, samt at vi har etablert et kvinnenettverk kalt ‘Hun bygger’. Formålet er å gi jenter i forskjellige aldere trygghet i å stå i jobben og å ta lederansvar, samt å bidra til at jenter skal få lyst til å jobbe med produksjon på byggeplass. For 2023 ønsker vi å fokusere på mangfold og likestilling i bredere forstand. Vår lønnskartlegging viser at det ikke er noen form for systematisk forskjellsbehandling.