Åpenhetsloven

Vedals visjon er å være best i Norge på utvikling, planlegging og gjennomføring av eiendoms- og byggeprosjekter. Derfor er vi opptatt av å holde en høy etisk standard. Dette betyr at vi skal ta ansvar for våre omgivelser, utøve vår virksomhet på en måte som er mest mulig skånsom for miljøet, som respekterer menneskerettighetene, og som motarbeider enhver form for korrupsjon. 

Vedal har i 2023 jobbet med aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i Åpenhetsloven og OECD’s veileder. Vi har særlig fokusert på stål, fasader, maler og tømmer. Gjennom våre undersøkelser har vi ikke avdekket kritikkverdige forhold hos disse. Ved hjelp av risikovurderinger er det for 2024 valgt ut nye leverandørgrupper (særlig fokus på rekkverk, renhold, innredning og heis) som blir kontrollert og vurdert.

Gjennom årlige revisjoner av vårt styringssystem sørger vi for at våre styringsdokumenter, deriblant kontrakter som brukes i forbindelse med innkjøp, holdes oppdaterte og ivaretar gjeldene lover samt krav til miljø og ansvarlighet i vår leverandørkjede.

Alle våre leverandører skal være medlemmer i Startbank og vårt innkjøpsregister har vært linket opp til Startbank siden 2019. Alle som jobber på våre byggeplasser må videre være registret i HMSReg. I tillegg gjennomfører vi regelmessig påseplikt og vernerunder på alle våre byggeplasser. Alt med formål om å sikre ansvarlighet i vår leverandørkjede.

Likestilling og diskriminering:

I Vedal er menneskene vår viktigste ressurs. For at vi skal kunne levere på vår visjon er det viktig at vi har kompetente og faglig dyktige medarbeidere som trives på jobb. Hos oss har vi et godt arbeidsmiljø, og vi arbeider aktivt for å opprettholde dette i det daglige. Vi er et verdibasert selskap, verdiene kjennetegner hvem vi er og hvordan vi opptrer både utad til våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere, og med hverandre som kollegaer.

Ved utløpet av 2023 er det 177 ansatte i Vedal, herunder 48 kvinner og 129 menn. (Tall uten Norske Bæresystemer (NBS). For informasjon om NBS henvises til selskapets separate hjemmeside. I Vedal anerkjenner vi viktigheten av å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette har vi med oss hver dag og er tema i vårt arbeidsmiljøutvalg, og forankret i våre verdier og etiske retningslinjer. Vi jobber forebyggende med diskriminering blant annet ved å gjennomføre obligatorisk etikkseminar for våre ansatte og vi har innarbeidet dilemmatrening knyttet til trakassering og diskriminering i vårt onboardingsprogram.

Pr 31.12.2023 var kvinneandelen i Vedal på 27 %. Byggebransjen har lenge vært en mannsdominert bransje, og det gjenspeiles også i kvinneandelen i Vedal. Vi har fokus på å tiltrekke oss jenter i rekrutteringsprosessen vår, og legge til rette for at kvinner har lyst til å jobbe ute i produksjon på byggeplass. Av totalt 13 nyansatte funksjonærer i 2023 var 5 kvinner.  Vedal har også etablert et jentenettverk kalt «Hun Bygger», som har til formål å gi jenter i forskjellige aldere trygghet til å stå i jobben og ta lederansvar, bidra til at jenter for lyst til å jobbe med produksjon på byggeplass, samt bygge nettverk på tvers av selskapene i konsernet.

Vedal har varslingsrutiner og varslingskanal der ansatte eller eksterne aktører kan varsle om kritikkverdige forhold.

I henhold til likestillings og diskrimineringslovens krav, har vi gjennomført lønnskartlegging og analysert lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Stillingsgruppene som presenteres med tall nedenfor har alle flere enn 5 ansatte pr. kjønn. Det er ikke avdekket systematisk forskjellsbehandling knyttet til lønn mellom kjønn. Resultatene kan forklares med forskjeller i ansiennitet og kjønnsbalanse.

Gjennomsnittsalder for menn er 43,9 og 38,6 for kvinner.

Det er ingen som arbeider ufrivillig deltid eller er midlertidig ansatt. Gjennomsnittlig uttak foreldrepermisjon utgjorde i 2023 18,6 uker for kvinner og 9 uker for menn. Det legges til rette for at både kvinner og menn skal få tatt ut ønsket foreldrepermisjon.

Det foretas en løpende evaluering av tiltak for å fremme likestilling og forebygge diskriminering.

Dette er et kontinuerlig arbeid og i Vedal har vi tro på holdningsskapende arbeid som er forankret i våre verdier. Vedal skal være et godt sted å være for alle våre ansatte.