Miljøkoordinatorer med fokus på Vedals miljøambisjoner

Vedal har bransjeledende kompetanse innen utvikling, planlegging og gjennomføring av eiendoms- og byggeprosjekter. Dette medfører et stort ansvar og en forpliktelse med tanke på klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Vi har et spesielt fokus på at de viktige miljøambisjonene fører til konkrete tiltak, og at vi gjennomfører prosjekter i henhold til de miljømålene vi setter oss. I tillegg til å hele tiden styrke og utvikle selve miljøavdelingen, som jobber på tvers i organisasjonen, har alle prosjekter i Vedal egne, dedikerte miljøkoordinatorer.

ISO-sertifisering

Vedal er sertifisert etter standarden for Miljøledelse; ISO 14001. Det innebærer at vi har etablerte systemer og rutiner som ivaretar våre interne miljømål. Blant annet skal alle nybyggprosjekter oppnå en sorteringsgrad på minst 90% av generert byggavfall. Vi utfordrer også alle våre underentreprenører og leverandører på å minimere emballasje og avfall generelt i prosjektene.

Aktuelt -

– Vedal har en offensiv miljøsatsing, og vi er opptatt av å gjøre de tiltakene som har størst effekt, ikke nødvendigvis de som kan skape mest publisitet. Miljømålene omhandler i stor grad sirkulær økonomi, som innebærer blant annet arbeid med klimagassregnskap og avfallssortering og -minimering. Vi skal også utfordre både kunder, rådgivere og leverandører til å hjelpe oss å gjøre prosjektene mer miljøvennlige, utdyper Miljøleder i Vedal, Lisa Marie Erlandsen.

Vedal har en offensiv miljøsatsing, og vi er opptatt av å gjøre de tiltakene som har størst effekt, ikke nødvendigvis de som kan skape mest publisitet.

Lisa Marie ErlandsenMiljøleder i Vedal

Miljøkoordinator

Ledelsen i Vedal har bestemt at alle prosjekter i Vedal skal ha en miljøkoordinator. Miljøkoordinatorene skal følge opp miljøarbeidet i prosjektene slik HMS-koordinatorene følger opp HMS-arbeidet. I likhet med forhold gjeldende HMS, ligger ansvaret i linjen, altså ikke hos koordinatoren alene, og prosjektleder har det øverste ansvaret for miljøarbeidet. Helt konkret følger miljøkoordinatorene opp det daglige arbeidet ute på plassen. Det kan eksempelvis være sjekk av avfallssortering eller å sørge for at man ikke har produkter som inneholder miljøgifter på byggeplassen.

Aktuelt -

– Miljøavdelingen er organisert som en sentral funksjon i selskapet og hjelper prosjektene med malverk, rutiner og spørsmål som dukker opp i hverdagen. Men vi har ikke mulighet til å følge med på alle prosjektene samtidig, og er helt avhengig av å ha «eyes on the ground». Miljøkoordinatorene kjenner prosjektene godt og kan fange opp endringer som berører miljøambisjonene som er bestemt for det respektive prosjekt. Dette ble spesielt viktig under korona- pandemien, da vi i miljøavdelingen hadde begrenset tilgang til byggeplassene, sier Erlandsen.

For at Vedal skal være en foretrukket aktør og pådriver for de gode, praktiske miljømessige løsningene i byggeprosjektene, trenger vi dedikerte personer som er «hands on». Det er i dette arbeidet Miljøkoordinatorene kommer inn.

Eksempel fra prosjektet  Fridtjof Nansens vei 12

Aktuelt -


Byggeprosjektet Fridtjof Nansens vei 12 (FNV12) eies av byggherre Fridtjof Eiendom AS, og utføres som en samspillsentreprise med Vedal Entreprenør AS som totalentreprenør. Bygget har sentral beliggenhet vis a vis Colosseum Kino på Majorstuen.

Vinteren 2020 startet helrivingen av eksisterende bygningsmasse i Fridtjof Nansens vei 12, og prosjektet jobber nå med utgraving og støp av kjellerkonstruksjoner. I 2023 skal et moderne næringsbygg på ca. 20.000 m2 BTA inkludert kjeller og parkering stå ferdig. Prosjektet skal oppnå BREEAM NOR-klassifisering «Very good».

– Arbeidshverdagen som miljøkoordinator er stort sett lik som for de andre entrepriseansvarlige, og det er også litt av poenget med linjeansvaret. Forskjellen er at man som miljøkoordinator i tillegg er en faglig støtte til de andre i prosjektet mht. kjennskap og oppfølging av de prosjektspesifikke miljømålene i produksjonen. Man blir også bindeleddet mellom prosjektet og miljøavdelingen sentralt, sier miljøkoordinator Mathias Grutle.

Miljøkoordinatorene kjenner prosjektene godt og kan fange opp endringer som berører miljøambisjonene som er bestemt for det respektive prosjekt.

Lisa Marie ErlandsenMiljøleder i Vedal

Miljøkoordinatoren holder jevnlige møter med prosjekt-teamet for å følge opp miljøarbeidet i linjen, og se til at eventuelle avvik dokumenteres, følges opp og lukkes. Den viktigste jobben som gjøres er å etablere gode nok rutiner for å oppnå de prosjektspesifikke miljømål som er avtalt. . Videre følge opp at leverandørene våre forstår hva dette krever av dem i praksis og at de utfører i tråd med dette.

I Fridtjof Nansens vei 12 utfører vi nå en komplisert utgraving som medfører at de fysiske forholdene i tomten stadig endres. Da er det viktig med etablerte rutiner som bidrar til at vi planlegger godt for ansvarlig og miljøriktig byggepraksis: Har vi sikre gangveier og rømningsveier, tilrettelegger vi for kildesortering og ryddighet på plassen, hva gjør vi for å begrense støv,- og støyforurensning, informerer vi naboer godt nok om arbeidene, osv.

Det er mange forhold å ta hensyn til, og i en travel hverdag der det fokuseres mye på fremdrift, er det viktig med dedikerte ressurser som har et ekstra øye til henholdsvis HMS- og miljøarbeidet i prosjektet. På FNV12 ser vi at dette har fungert godt i en krevende og komplisert byggetomt. For meg viser det at koordinator-rollene bidrar positivt til kompetanseheving i prosjektene, og til å ivareta prosjektenes måloppnåelse, avslutter Grutle.

Interessert i å jobbe i Vedal? Se våre ledige stillinger her