Med mål om null arbeidsulykker

I strategien Vedal 2025 er sikkerhet et av seks strategiske satsningsområder i tiden som kommer. Med det videreføres sikkerhet som et av de viktigste fokusområdene i selskapet. I Vedal har vi et overordnet mål om å bli den fremste aktøren i bransjen på sikkerhet. Alle skal komme trygt hjem etter en arbeidsdag i Vedal – vårt mål er null arbeidsulykker.

Tydeliggjøring av ansvar og konkrete tiltak

For å nærme oss null-visjonen er det viktig å tydeliggjøre HMS-ansvaret ute i prosjektene. Hver enkelt medarbeider har et sikkerhetsansvar for de prosessene man styrer. Sikkerhetsansvaret tydeliggjøres blant annet gjennom Sikkerhet i Vedal, som gjennomføres i alle prosjekter. Dette er en samling hvor representanter fra linjeledelsen beskriver sitt eget ansvar og forventninger man har til seg selv og sitt team når det kommer til sikkerhet. Man fokuserer på hvilken påvirkningskraft og ansvar man har som enkeltperson, men tydeliggjøre også det kollektive ansvaret. Alle må fylle sine roller for at måloppnåelsen skal være mulig.

Jeg opplever at mine kollegaer i Vedal, samt våre samarbeidspartnere, prioriterer dette arbeidet, hvilket motiverer meg til at vi sammen skal nå målsettingen vår om null arbeidsulykker.

Christian KnudsenHMS-leder, Vedal

Et annet fokusområde er knyttet til sikkerhet i prosjektering og kravene våre prosjekter stiller til prosjekteringsprosessen.  Det ligger et stort potensial i gode risikovurderingsprosesser i prosjektering, som kan gi positive effekter på sikkerhet i gjennomføringsfasen. I 2022 har dette arbeidet startet ved å utarbeide og teste en ny mal for risikovurdering i prosjektering. Fremover vil malen justeres og implementeres i alle Vedals prosjekter.

En del av det kontinuerlige sikkerhetsarbeidet i Vedal innebærer å kontrollere etterlevelse av rutiner internt i selskapet. Dette har i 2022 blitt utført ved gjennomføring av interne revisjoner. Resultatet av revisjonene har gitt et godt bilde på hvilke prosedyrer som fungerer, samt prosedyrer og rutiner som må endres eller kommuniseres bedre.

Aktuelt -

Rapportering av uønskede hendelser

Vedal har de siste årene hatt betydelig fokus på rapportering av uønskede hendelser og sammenstilling av disse i et rapporteringsverktøy for å identifisere trender. 2022 er foreløpig vårt beste år når det kommer til rapportering, som igjen gir et godt grunnlag for analyse av statistikk, utarbeidelse av konkrete tiltak og iverksettelse av disse.

Siste halvdel av 2022 økte eksempelvis fokuset på varme arbeider og brannvern etter et brannforløp på World Seafood Center på Oslo Airport City. Hendelsen oppsto fordi EPS-isolasjon var lagret for nærme arbeidsområder hvor det pågikk taktekking med asfaltmembran. En av propanbrennerne, som ble benyttet i dette arbeidet, ble forlatt i en kort periode og i kombinasjon med kraftig vind førte dette til antenning av et EPS-lager. Hendelsen ble gransket og vi har som et resultat av dette innført flere tiltak for å unngå gjentakelse. Alvorlige hendelser som dette blir også delt med hele selskapet kort tid etter hendelsestidspunktet med formål om å sørge for læring på tvers av prosjektene våre.

Alle hendelser som blir rapportert i Vedals prosjekter sammenstilles i en månedlig rapport som sendes ut til hele selskapet. Her presenteres statistikk for måneden, personskader og alvorlige hendelser. I tillegg gjennomføres det en analyse av statistikk og trender identifiseres. Disse rapportene danner grunnlaget for kvartalsrapporter til konsernledelsen og styret. Hvert kvartal gjennomgår HMS-leder rapporten i konsern- og styremøter, slik at ledelsen kan ta informerte beslutninger om fokusområder og videre oppfølging.

– Gjennom målrettet og strategisk arbeid har vi klart å senke terskelen for rapportering av uønskede hendelser. Dette gir oss muligheten til å løfte og diskutere utfordringer på en konstruktiv og systematisk måte. Gjennom ulike fora og samarbeid i hele organisasjonen og prosjektene kommer man i fellesskap frem til gode løsninger og forbedringsmuligheter. Det har også vært en nøkkelfaktor å ha søkelys på og tydeliggjøre hver enkelt sin rolle i sikkerhetsarbeidet. Jeg opplever at mine kollegaer i Vedal, samt våre samarbeidspartnere, prioriterer dette arbeidet, hvilket motiverer meg til at vi sammen skal nå målsettingen vår om null arbeidsulykker, sier HMS-leder i Vedal, Christian Knudsen.

Aktuelt -

Les mer om HMS-lederen sin reise og utvikling i Vedal her