Miljø og bærekraft i Vedal

Ambisjonen er at vi skal tilby bransjeledende miljøkompetanse, gjennom å ha miljø og bærekraft som en integrert del av vår kjernevirksomhet, vår forretningsmodell og vårt verdigrunnlag. Miljø og bærekraft er ett av satsningsområdene i strategien Vedal 2025.

De beste løsningene i hvert prosjekt

Som en kompetansebedrift ønsker vi å være den fremste rådgiveren for våre kunder og samarbeidspartnere innen miljø og bærekraft. For oss i Vedal betyr dette at vi finner de gode, praktiske løsningene på miljøtiltak for det enkelte prosjektet. Som ISO 14001-sertifisert selskap har vi definert et sett med miljøaspekter, som reflekterer områder hvor Vedal har størst påvirkningsmulighet. Sammen med våre medarbeideres erfaring og kompetanse, danner dette grunnlaget for å ta bærekraftige valg i tett samarbeid med våre kunder, i alle faser av byggeprosjekter.

For Eiendomsspar har Vedal Entreprenør rehabilitert Fabrikken i Urtekvartalet på Grønland. Det fremoverlente prosjektet, som har hatt strenge miljø- og bærekraftmål, har mange viktige kvaliteter. Ikke bare er det lagt vekt på miljøriktig materialbruk, god avfallshåndtering og strenge energikrav. Rehabiliteringen, som utgjør et grønt valg i seg selv, har vært det viktigste bidraget til at bygget er sertifisert til BREEAM Excellent.

Aktuelt - For Eiendomsspar har Vedal Entreprenør rehabilitert Fabrikken i Urtekvartalet på Grønland. Det fremoverlente prosjektet, som har hatt strenge miljø- og bærekraftmål, har mange viktige kvaliteter. Ikke bare er det lagt vekt på miljøriktig materialbruk, god avfallshåndtering og strenge energikrav. Rehabiliteringen, som utgjør et grønt valg i seg selv, har vært det viktigste bidraget til at bygget er sertifisert til BREEAM Excellent.

Les mer om det spennende rehabiliteringsprosjektet, Fabrikken, her 

Økt miljøkompetanse

Gjennom 2022 har vi jobbet med å styrke intern miljøkompetanse i organisasjonen. Miljøavdelingen er utvidet, og er i dag en gruppe med bred faglig tyngde og spisskompetanse innen bl.a. LCA og BREEAM. Dedikerte miljøkoordinatorer er en integrert del av prosjektadministrasjonen for prosjekter i gjennomføringsfasen, og er en viktig støtte for produksjonsapparatet i oppfølging av miljøkrav og -målsetninger. Det har også blitt jobbet med tydeligere integrering av miljø og bærekraft i Vedalprogrammet.

Som ledd i vår strategiske satsning på miljø og bærekraft har vi signert eiendomssektorens strakstiltak for boligutviklere. Tiltakene samsvarer med våre bærekraftambisjoner, og vi har kommet langt i å implementere dem i vårt styringssystem.

Rehabilitering og materialets levetid

Å forlenge levetiden til eksisterende materialer og konstruksjoner er et viktig klimatiltak. Vedal har lenge jobbet med rehabiliteringsprosjekter og satser videre innenfor dette segmentet framover. Det er viktig for oss å benytte muligheten vi har til å bidra til et velfungerende nettverk for kjøp og salg av brukte byggevarer. Derfor har vi også intensivert arbeidet med ombrukskartlegging og videreformidling av brukte byggevarer fra flere av våre prosjekter.

Mange titalls tusen kroner og noen kg CO2 spart.

Ole RadenbachProsjektleder Vedal

– På Hieronymus Heyerdahls gate 1 har vi jobbet mye med ombruk og gjenbruk av det bygget hadde å gi. Greier man å hjelpe rådgiverne inn på dette tankesporet kan det ofte resultere i elegante, enkle løsninger. Vi greide å redde mange eldre dører, kun ved å ettermontere tettelister. Med dette ble dørene løftet fra den eldre klassifiseringen A60 (iht. NS3919) til å oppfylle dagens krav EI60 med røyktetthet. Mange titalls tusen kroner og noen kg CO2 spart, sier prosjektleder på prosjektet Ole Radenbach

Porsche på Gardermoen

Energieffektivisering og lokal produksjon er et annet fagområdet vi har jobbet mye med. Porsche Center Gardermoen ble overlevert i juni 2022. Dette er den første miljøsertifiserte bilbutikken i Norge, og den føreste rene elbilbutikken til Porsche. Lokal energiproduksjon i form av solceller på taket dekker en vesentlig del av byggets energibehov. I perioder med overproduksjon, ledes overskuddet tilbake til det offentlige nettet.

Aktuelt -

Porsche Center Gardermoen, den første Breeam-sertifiserte bilbutikken i Norge. Les mer her

I stadig utvikling og endring

Vedal har en bred portefølje av prosjekter med høye miljøambisjoner. For å fortsette å være en attraktiv aktør er det avgjørende at vi lærer av det vi gjør, og hele tiden videreutvikler våre leveranser innen miljø og bærekraft. I 2022 har vi styrket rapportering og erfaringsutveksling på tvers av organisasjonen for å synliggjøre bærekraftresultater som oppnås i ulike prosjekter. Dette er et viktig tiltak som bidrar til å gjøre oss til enda bedre rådgivere for våre byggherrer og samarbeidspartnere – fra utvikling og planlegging, til gjennomføring av byggeprosjekter.